สำนักงานปลัด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนง.จ้างตามภารกิจ)

นางสาว อลิชศรา นินจันทร์