สำนักงานปลัด

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนจ.ตามภารกิจ)

นาย มนัส มูลสมบัติ