กองคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนจ.ตามภารกิจ)

นางสาว นวิยา เจริญรอด