กองช่าง

พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

นาย สุธน ผาสุข