สำนักงานปลัด

พนักงานขับรถยนต์ (พนจ.ทั่วไป)

นายทิพย์ เบ็ญพาด