คำถาม :

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 1.ด้านเวลา 2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 3.ด้านบุคลากรให้บริการ 4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ