ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 1.ด้านเวลา 2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 3.ด้านบุคลากรให้บริการ 4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก