วันที่ประกาศหัวข้อ
8 ธันวาคม 2566ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำหมู่บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2566จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2566จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ป้ายบอกเส้นทาง) โครงเหล็ก เสาเหล็ก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤศจิกายน 2566จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม
คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น