งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วย อปพร.อบต.แก่งเสี้ยน เข้าร่วมกิจกกรม Kick off “กาญจนบุรีร่วมใจ หยุดเผาป่า ลด(PM2.5) ชาวประชาชื่นใจ”เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันป้องกันปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล

23 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วย อปพร.อบต.แก่งเสี้ยน เข้าร่วมกิจกกรม Kick off “กาญจนบุรีร่วมใจ หยุดเผาป่า ลด(PM2.5) ชาวประชาชื่นใจ”เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันป้องกันปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ให้ลดลงและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยอันตรายจากไฟป่าและหมอกควัน
(คลิปข่าว).... https://youtu.be/d6e3oTbcTgo
วันนี้ (23 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ป้องกันปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กาญจนบุรีร่วมใจ หยุดเผาป่า ลด (PM2.5) ชาวประชาชื่นใจ” โดยมี นายเชษฐ พวงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี นายอุทัย ขันทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ เนื่องจาก ช่วงเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตุจากการเกิดจุดความร้อน hotspot โดยเฉพาะเขตพื้นที่ป่า ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่อง และก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของประชาชน โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ จากข้อมูลของสำนักสาธารณสุขจังหวัด พบว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด และกลุ่มโรคทางเดินหายใจ ซึ่งเดือนกุมภาพันธุ์ 2566 กลุ่มโรคทางเดินหายใจ มีจำนวนผู้ป่วยมากสูงขึ้นเป็นอย่างมาก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!