คำสั่ง อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 239/2565 เรื่อง เเต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและมอบหมายความรับผิดชอบ

 ประเภท : แผนการตรวจสอบภายใน

คำสั่ง อบต.แก่งเสี้ยน ที่ 239/2565 เรื่อง เเต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและมอบหมายความรับผิดชอบ