ข่าวการเงิน

 ประเภท :  2 เมษายน 2567 รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2567 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มี.ค.2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มีนาคม 2567 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ก.พ.2567
 ประเภท :  14 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบทดลอง 5 กุมภาพันธ์ 2567 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ม.ค.2567
 ประเภท : งบทดลอง 3 มกราคม 2567 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธ.ค.2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ธันวาคม 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พ.ย.2565
 ประเภท : งบทดลอง 4 ธันวาคม 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พ.ย.2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 พฤศจิกายน 2566 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบทดลอง 16 พฤศจิกายน 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ต.ค.2566