แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565