นโยบายและแผน

คำแถลงนโยบาย

ของ

นางอำไพ  ฤทธิ์คำรพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

วันที่ ๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

 

**********************************

 

เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนแทนตำแหน่งที่ว่าง  เมื่อวันอาทิตย์ที่  19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดิฉัน นางอำไพ  ฤทธิ์คำรพ  ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลแก่งเสี้ยน ให้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนที่ว่าง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566  และตามกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย และต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย

       บัดนี้ ดิฉันได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และขอรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ  ได้เสร็จสิ้นแล้ว 

       ดังนั้น ดิฉัน จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์  และนโยบายการบริหารที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน เป็นชุมชนที่น่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  ดิฉัน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

เป็นภาระงานที่ต้องดำเนินการโดยเร็วเพื่อความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมในตำบลแก่งเสี้ยน ดังนี้

       ๑.๑ สร้างศรัทธาให้กับประชาชนตำบลแก่งเสี้ยน องค์กรภาครัฐ เอกชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

       ๑.๒ บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดในตำบลแก่งเสี้ยน

       ๑.๓ ให้ความสำคัญงานพัฒนาเร่งด่วน ปรับปรุงถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ระบบน้ำประปา น้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำ ธรรมชาติ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ

       ๑.๔ ให้การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สตรีแม่บ้าน และองค์การสาธารณะอื่นๆ

       ๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัย การศึกษาทุกช่วงวัย การสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬา การศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

๒. นโยบายการพัฒนาทั่วไป

    เป็นงานที่ต้องดำเนินการตามกรอบการพัฒนาและตามอำนาจหน้าที่การจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้

      ๑) นโยบายด้านเศรษฐกิจ

     จะส่งเสริมและสนับสนุน ผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลแก่งเสี้ยน โดยมีแนวทางดังนี้

       ๑.๑  การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม

       ๑.๒  จัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และกิจการสหกรณ์

       ๑.๓  พัฒนาสินค้าเกษตร ยกระดับสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี

       ๑.๔  การส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมในครอบครัว เพิ่มมูลค่าสินค้า

       ๑.๕  ส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน

        ๑.๖  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน

      ๒) นโยบายด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

      มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยมีแนวทางดังนี้

       ๒.๑ พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน

       ๒.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

       ๒.๓ การผังเมือง

      ๓) นโยบายด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

      จะส่งเสริมสนับสนุนให้ตำบลแก่งเสี้ยนเป็นตำบลน่าอยู่ มีความปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในตำบลแก่งเสี้ยน พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้แก่ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ โดยมีแนวทางดังนี้

       ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์

       ๓.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

       ๓.๓ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี

       ๓.๔ การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

       ๓.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

       ๓.๖ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      ๔) นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         จะส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษสร้างแวดล้อมที่ดีของตำบลแก่งเสี้ยน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาด โดยมีแนวทางดังนี้

       ๔.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

       ๔.๓ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

       ๔.๔ การส่งเสริมให้ประชาชนให้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร

      ๕) นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

      จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้

       ๕.๑ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

       ๕.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

       ๕.๓ การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

      ๖) นโยบายด้านการบริหารจัดการ

      จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนให้เป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการพัฒนาตำบลแก่งเสี้ยน การให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ   มีคุณธรรมเพื่อรองรับการพัฒนาตำบลและการให้บริการประชาชน พัฒนาสถานที่ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ สนับสนุนส่งเสริมให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีความพร้อม ความทันสมัยรองรับการพัฒนาในยุคดิจิทัล พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบลแก่งเสี้ยน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส โดยมีแนวทางดังนี้

       ๖.๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี

       ๖.๒ การการปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินสำหรับการปฏิบัติงานให้   

         ทันสมัย

       ๖.๓ การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มีธรรมาภิบาล

       ๖.๔ การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

       ๖.๕ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

       ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

       ตามที่ดิฉันได้แถลงนโยบายดังกล่าวมาข้างต้น ดิฉัน นางอำไพ ฤทธิ์คำรพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป ดิฉันพร้อมทีมงานบริหารจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ให้สำเร็จลุล่วง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ การสนับสนุนในการบริหารงาน การพัฒนาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน  อสม.  อปพร.  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ จากประชาชนในตำบลแก่งเสี้ยน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลแก่งเสี้ยนให้มีความเจริญก้าวหน้า  มั่นคง  ยั่งยืนต่อไป