นโยบายและแผน

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายจักกฤช  มหากิจวรกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

 

**********************************

 

เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  กระผม นายจักกฤช  มหากิจวรกุล  ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลแก่งเสี้ยน ให้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อที่ ๒5 มกราคม 2565  ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕           ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร    ส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่       วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย และต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย

         บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และขอรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ  ได้เสร็จสิ้นแล้ว 

ดังนั้น  กระผม จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์  และนโยบายการบริหารที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน เป็นชุมชนที่น่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  กระผม จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและนโยบายที่ผมขอแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน            มีดังต่อไปนี้

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นตำบลน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนปลอดภัย ภายใต้เน็ตเวิร์กที่ทันสมัย”

 

๑.      นโยบายเร่งด่วน

๑.๑  ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนพร้อมปรับปรุงและแก้ไข

ภูมิทัศน์ เพื่อสำหรับใช้ปฏิบัติราชการ และรองรับการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย

๑.๒  เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวบ้านร้องเรียน ผลกระทบจากบ่อขยะเก่า พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่สะอาดปลอดภัย             ๑.๓  ศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ดำเนินการในการบริหารจัดการขยะใหม่ในพื้นที่ใหม่ ให้เป็นไปตามหลักการทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม

- สำรวจพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์และสภาพพื้นที่ปัจจุบัน

- จัดเตรียมเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการขยะใหม่รายวัน

- การศึกษาอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ และการลงทุนในโครงการ    ใ.การจัดการขยะใหม่ และผลประโยชน์ต่อภาครัฐ

๒.      นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางระบายน้ำ

๒.๒  การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๒.๓  การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๒.๔  การจัดให้มีการวางระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่และโซเซียลเน็ตเวิร์กให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อประโยชน์ขององค์กรและชุมชนในท้องถิ่น

๒.๕  การจัดให้มีและควบคุมตลาด และที่จอดรถ

๒.๖  ดำเนินการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ เช่น  ถนน  สะพาน ฝาย

๒.๗  ดำเนินการสาธารณูปการ

๒.๘  ดำเนินการการควบคุมอาคาร การขนส่งและการจัดการจราจร

๒.๙  ดำเนินการด้านการผังเมือง

 

๓.  นโยบายด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑  การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อต่างๆ และการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคระบาด โรคติดต่อ ให้กับประชาชน

๓.๒  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

๓.๓  ส่งเสริมการศึกษา การจัดการศึกษา

๓.๔  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๓.๕  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

๓.๖  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย                                                                       

๓.๗  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๓.๘  การจัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหยอนใจและสวนสาธารณะ

๓.๙  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

              ๓.๑๐  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

๓.๑๑  การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

 

๔.  นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๒  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๔.๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๔  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๕  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย           โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

๕.  นโยบายด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๕.๑  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๕.๒  การจัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

๕.๓  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

๕.๔  การบำรุง และส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                   ๕.๕  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๖  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

 

๖.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๖.๑  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๖.๓ การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๔  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

 

๗.  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    ๗.๑  ส่งเสริมศาสนา ส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนา

๗.๒  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 

ท่านประธานสภา  รองประธานสภา  เลขานุการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนที่เคารพ ตามที่กระผมได้แถลงนโยบายดังกล่าวมาข้างต้น กระผม นายจักกฤช มหากิจวรกุล    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       แก่งเสี้ยน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ให้สำเร็จลุล่วง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ  การสนับสนุนในการบริหารงาน  การพัฒนาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน  อสม.  อปพร.  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ จากประชาชนในตำบลแก่งเสี้ยน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลแก่งเสี้ยนให้มีความเจริญก้าวหน้า  มั่นคง  ยั่งยืนต่อไป