การประชุมพนักงานเพื่อประกาศนโยบาย No gift policy และแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจรติคอรัปชั่น

22 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

มือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖7 เวลา ๑0.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
นางอำไพ  ฤทธิ์คำรพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เชิญหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง จัดประชุมพนักงานเพื่อประกาศนโยบาย No gift policy และแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจรติคอรัปชั่น เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนทุกคน ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน รวมถึงประกาศเจตนารมณ์ของตนเองและพนักงานทุกคนว่า จะไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ป้องปราม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และแสดงเจตจารมย์เพื่อสร้าง วัฒนธรรม NO GIFT POLICY ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่