ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 771 ถึง 780 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือน 1 สิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เดือนสิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2563
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือน 1 สิงหาคม 2563)30 กรกฎาคม 2563
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เดือนสิงหาคม 2563)30 กรกฎาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2563