แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
11 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.49-002 สายบ้านหนองสองตอน - บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และแฟ้มบรรจุเอกสาร โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้โตไปไม่จม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิถุนายน 2567จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้โตไปไม่จม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....
แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลให้เร่งรัดการส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล
จัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) พร้อมกันทั่วประเทศ
รายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น