ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 825
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.49-002 สายบ้านหนองสองตอน - บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กรกฎาคม 2567
จ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังประปาบ้านนางสมหญิง หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567
จ้างเหมาบริการสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567
จ้างจัดทำป้ายจิตอาสาพระราชทานสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังประปาบ้านร้อยตรีสม อาภาสัตย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567
จ้างโครงการกลบท่อส่งน้ำทางการเกษตร บริเวณคลองส่งน้ำบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนำตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2567