ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 533
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 2159 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมและย้ายเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน19 ธันวาคม 2565
จ้างเหมาบริการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2565