วันที่ประกาศหัวข้อ
2 ตุลาคม 2566จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางชลรส คำนาค (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยไร่เอดริน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนตุลาคม2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง