แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 6-10 of 54 results.
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.แก่งเสี้ยน
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน.pdf
(1) ปกนอกแผนฯ (66-70).pdf
(2) ปกในแผนฯ (66-70).pdf
(3) คำนำ-สารบัญ (66-70).pdf
(4) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปฯ (หน้า 1-25).pdf
(5) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. (หน้า 26-35).pdf
(6) ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (หน้า 36-37) .pdf
(7) ผ 01 บัญชีสรุปโครงการ (หน้า 38-39).pdf
(17) ผ 02-2 โครงการเกินศักยภาพฯ (หน้า 104-110).pdf
(9) ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (หน้า 41-47).pdf
(10) ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (หน้า 48-49 ).pdf
(11) ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 (หน้า 50-53 ).pdf
(12) ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 (หน้า 54-56).pdf
(13) ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 (หน้า 57).pdf
(14) ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 (หน้า 58-62).pdf
(18) ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล (หน้า 111-124).pdf
(16) ผ 02-1 โครงการที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (หน้า 64-103).pdf
(15) ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 7 (หน้า 63).pdf
(8) ผ 01 -1 บัญชีสรุปโครงที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (หน้า 40).pdf