ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 805
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้งจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังประปาบ้านนายพิง ลำดวน และบริเวณหอถังประปาบ้านเขาคอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567
จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2567 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง สร้างสายใยรักครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2567