ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 681
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกของเหลว (น้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๙๓ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2566
ซื้อสื่อจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2566