ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 741 ถึง 750 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เดือนกันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เดือนกันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2563
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เดือนกันยายน 2563)28 สิงหาคม 2563
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกันยายน 2563)28 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่เสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2563
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2563
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2563