ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 741 ถึง 750 จากข้อมูล 773
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายเอี่ยม หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านทนายหมี หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2695 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ตามโครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2563