ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มกราคม 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายาง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ธันวาคม 2566
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำหมู่บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566