ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 661
หัวข้อวันที่ประกาศ
เหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน11 เมษายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๐ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ( ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566
จ้างตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566
ซื้อโต๊ะแสตนเลส และเก้าอี้ ประจำหมู่บ้าน ท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗ ตำบลแก่งสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2566
จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2566
ซื้อโต๊ะแสตนเลส และเก้าอี้ ประจำหมู่บ้าน ท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗ ตำบลแก่งสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2566
จ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2566