ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 791 ถึง 800 จากข้อมูล 825
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายธนู ขวัญโต หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายเอี่ยม หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านทนายหมี หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2695 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2563