ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 751 ถึง 760 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2563
จ้างจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2563
จ้างออกแบบจัดทำแผนที่พื้นฐานด้านภูมิศาสตร์จัดเก็บข้อมูลเส้นทางจราจร ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อใช้งานด้านผังเมืองและงานประชาสัมพันธ์ของตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายธนู ขวัญโต หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายเอี่ยม หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2563