ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 491 ถึง 500 จากข้อมูล 661
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองตอน - แทรกเตอร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-006 บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อเหลี่ยม ชนิดหลายช่อง บริเวณลำห้วยไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายประเสริฐ ชนะเลิศ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อเหลี่ยม ชนิดหลายช่อง บริเวณลำห้วยไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหนองสองตอน-บ้านตรอกมะตูม รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-002 บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2695 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2564