ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 531 ถึง 540 จากข้อมูล 683
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2564 (ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารขอสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหนองสองตอน-บ้านตรอกมะตูม รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-002 บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองตอน - แทรกเตอร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-006 บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหนองสองตอน-บ้านตรอกมะตูม รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-002 บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2695 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2564