ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 531 ถึง 540 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายอ๊อด พันแตง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านกุ๊กโหน่ง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางมาลัย ปลูกฝัง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 มิถุนายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60เมตร บริเวณซอยบ้านนายพยนต์ หนูขาว หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายอ๊อด พันแตง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายภาคภูมิ เงินเหรียญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2564