ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 531 ถึง 540 จากข้อมูล 589
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการให้ความรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าประจำปี 2563 องค์การบริหารสวนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม ตามโครงการให้ความรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าประจำปี 2563 องค์การบริหารสวนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2563
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-5 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเอ-ดริน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเอ-ดริน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน8 กันยายน 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเอ-ดริน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน8 กันยายน 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เดือนกันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เดือนกันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2563