ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 511 ถึง 520 จากข้อมูล 825
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน สำหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด.อบต.แก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมยศ หนูขาว บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบล แก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนชุดคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-590014 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กันยายน 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสถานีวิทยุ หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กันยายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านสามหลัง หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กันยายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมยศ หนูขาว บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบล แก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2695 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
จ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายพิง ลำดวน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564