ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 641 ถึง 650 จากข้อมูล 825
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อเหลี่ยมชนิดหลายช่อง บริเวณลำห้วยไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2564
จ้างเหมาบริการเช่า Server (รายปี) ของ www.kaengsian.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (น้ำ) หมายเลขทะเบียน 82-1493 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขนาด ๕.๓๐ x ๒.๑๐ เมตร พร้อมตอกตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสมชาติ สุทธิพงศ์เกีตรติ์ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายวัลลภ แป้นเขียว หมู่ที่ 4 บ้านหนอง สองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายประเสริฐ ชนะเลิศ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายบุญสม ฉ่ำศรี หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2564