ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 611 ถึง 620 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขนาด ๕.๓๐ x ๒.๑๐ เมตร พร้อมตอกตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสมชาติ สุทธิพงศ์เกีตรติ์ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายวัลลภ แป้นเขียว หมู่ที่ 4 บ้านหนอง สองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายประเสริฐ ชนะเลิศ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายบุญสม ฉ่ำศรี หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร พร้อมตอกตาไก่ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.แก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน กพ.๑๓๔๔ กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภํณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๐22 กุมภาพันธ์ 2564