ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบริการลงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังบ้านนายวัลลพ แป้นเขียว หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2566
จ้างติดตั้งป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ตุลาคม 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ตุลาคม 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชุมชี้แจงผู้สมัครและผู้สนับสนุน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2566