ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 683
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างห้องพัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังประปาหมู่บ้าน นายเอี่ยม หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑๒๐ x ๓๐๐ เซนติเมตร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพัฒนาผู้สูงวัยเยาวชนกลุ่มสตรี และผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2566