ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 1 กันยายน 2559 งบทดลอง
งบทดลอง ธ.ค.58 2.pdf
งบทดลอง ธ.ค.58 1.pdf
รับ ธ.ค.58 1.pdf
รับ ธ.ค.58 2.pdf
หนังสือส่ง ม.ค.59.pdf
รับ ม.ค.59 1.pdf
รับ ม.ค.59 2.pdf
หนังสือส่ง ก.พ.59.pdf
งบทดลอง ก.พ.59.pdf
งบทดลอง ก.พ.59 2.pdf
รับ ก.พ.59 1.pdf
รับ ก.พ.59 2.pdf
หนังสือส่่ง มี.ค.59.pdf
งบทดลอง มี.ค.59 1.pdf
งบทดลอง มี.ค.59 2.pdf
รับ มี.ค.59 1.pdf
รับ มี.ค.59 2.pdf
หนังสือส่่ง เม.ย.59.pdf
งบทดลอง เม.ย.59 1.pdf
งบทดลอง เม.ย.59 2.pdf
หนังสือส่ง พ.ค.59.pdf
งบทดลอง พ.ค.59 1.pdf
งบทดลอง พ.ค.59 2.pdf
รับ พ.ค.59 1.pdf
รับ พ.ค.59 2.pdf
หนังสือส่ง มิ.ย.59.pdf
งบทดลอง มิ.ย.59 1.pdf
งบทดลอง มิ.ย.59 2.pdf
รับ มิ.ย.59 1.pdf
รับ มิ.ย.59 2.pdf
หนังสือส่่ง ก.ค.59.pdf
งบทดลอง ก.ค.59 1.pdf
งบทดลอง ก.คง59 2.pdf
รับ ก.ค.59 1.pdf
รับ ก.ค.59 2.pdf
รับ ก.ค.59 3.pdf
หนังสือส่ง ส.ค.59.pdf
งบทดลอง ส.ค.59 1.pdf
งบทดลอง ส.ค.59 2.pdf
รับ ส.ค.59. 1.pdf
รับ ส.ค.59 2.pdf
 ประเภท : งบทดลอง 12 มกราคม 2559 งบทดลอง
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 พฤศจิกายน 2558 งบรายรับ-รายจ่าย
 ประเภท : งบทดลอง 1 มกราคม 2513 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 ประเภท : งบทดลอง 1 มกราคม 2513 งบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค.62
 ประเภท : งบทดลอง 1 มกราคม 2513 งบทดลอง ประจำเดือน พ.ย.62
 ประเภท : งบทดลอง 1 มกราคม 2513 งบทดลอง ประจำเดือน พ.ย.62
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 มกราคม 2513 งบแสดงฐานะการเงิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มกราคม 2513 รายงานรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 4
 ประเภท : งบทดลอง 1 มกราคม 2513 งบทดลอง