ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 มกราคม 2562 งบแสดงสถานะการเงิน สตง.รับรองงบ ปี 2561 (มาตรา 72)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2562 งบทดลอง เดือน ธ.ค. 61
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มกราคม 2562 รายงานแผนใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบทดลอง 4 ธันวาคม 2561 งบทดลอง เดือน พ.ย. 61
 ประเภท : งบทดลอง 5 พฤศจิกายน 2561 งบทดลอง เดือน ต.ค. 61
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 22 ตุลาคม 2561 ติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 22 ตุลาคม 2561 สถิติการคลัง ประจำปี 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 ตุลาคม 2561 งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 ตุลาคม 2561 งบรับ-งบจ่าย เดือน ก.ย.61
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2561 รายงานแผนใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1