ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 5 กันยายน 2562 งบทดลอง เดือน ส.ค.62
 ประเภท : งบทดลอง 5 สิงหาคม 2562 งบทดลอง เดือน ก.ค.62
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กรกฎาคม 2562 งบทดลอง เดือน มิ.ย.62
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2562 งบทดลอง เดือน พ.ค.62
 ประเภท : งบทดลอง 5 พฤษภาคม 2562 งบทดลอง เดือน เม.ย. 62
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 เมษายน 2562 รายงานแผนใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบทดลอง 9 เมษายน 2562 งบทดลอง เดือน มี.ค.62
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มีนาคม 2562 งบทดลอง เดือน ก.พ.62
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กุมภาพันธ์ 2562 งบทดลอง เดือน ม.ค.62
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 มกราคม 2562 งบแสดงสถานะการเงิน สตง.รับรองงบ ปี 2561 (มาตรา 72)