ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 5 มิถุนายน 2567 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
 ประเภท : งบทดลอง 4 เมษายน 2567 งบทดลอง เดือน เมษายน 2567
 ประเภท :  2 เมษายน 2567 รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
 ประเภท : งบทดลอง 2 เมษายน 2567 งบทดลอง ประจำเดือน มี.ค.2567
 ประเภท : งบทดลอง 1 มีนาคม 2567 งบทดลอง ประจำเดือน ก.พ.2567
 ประเภท : สถิติการเงิน 14 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบทดลอง 5 กุมภาพันธ์ 2567 งบทดลอง ประจำเดือน ม.ค.2567
 ประเภท : งบทดลอง 3 มกราคม 2567 งบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค.2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ธันวาคม 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พ.ย.2565
 ประเภท : งบทดลอง 4 ธันวาคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือน พ.ย.2566