ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 6-10 of 82 results.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ฉบับเต็ม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561
กฏหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานของ อปท