ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 31-35 of 86 results.
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 สมบูรณ์
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549
พรบ.กำหนดแผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 1)
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7)
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 6)