ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 11-15 of 82 results.
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2661
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561