ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 46-50 of 86 results.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประะกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
หนังสือ มท 0808.2 ว0512 ลว 29 มค.2561 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564