ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 46-50 of 82 results.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
หนังสือ มท 0810.5 ว109 ลว 15 มค 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
มท.0808.2 ว0444 ลว 24 มค 61 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง