ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 26-30 of 86 results.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2)pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร. ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่1)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2554 เเก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547