ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 26-30 of 82 results.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 สมบูรณ์
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549
พรบ.กำหนดแผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 1)
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7)