ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 541 ถึง 550 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายประสิทธิ์ รุ่งฉาย หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายชอุ่ม หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางมาลัย ปลูกฝัง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านกุ๊กโหน่ง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2564
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน16 มิถุนายน 2564
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน16 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2564