ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 551 ถึง 560 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เยียวยาเกษตรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๑-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เยียวยาเกษตรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เยียวยาเกษตรกรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เยียวยาเกษตรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2564
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เยียวยาเกษตรกรฯ)4 มิถุนายน 2564
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เยียวยาเกษตรฯ)4 มิถุนายน 2564