ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.49-002 สายบ้านหนองสองตอน - บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน16 พฤษภาคม 2567
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256715 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-1493 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ พัฒนาผู้สูงวัย เยาวชน กลุ่มสตรีและผู้พิการ ขนาด ๑.๒ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2695 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาผู้สูงวัย เยาวชน กลุ่มสตรี และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิงและกู้ภัย ยี่ห้อ BENZ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๒๖๖ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บษ ๙๘๐๒ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567