ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำหรับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2567 (ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมชุดอุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ทางไกล DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำหรับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
เช่าเต็นท์ตามโครงการตรวจตรวจคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นในเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยอากาสและประชาชนกลุ่มเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาบริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาตามโครงการตรวจตรวจคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นในเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการตรวจตรวจคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นในเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยอากาสและประชาชนกลุ่มเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง ) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายสุธน สมานทรัพย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2567