ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-4761 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2567
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกของเหลว (น้ำ) หมายเลขทะเบียน 82-1493 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด ) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังประปาบ้านนายมนต์ฒิชัย ทองเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2567