ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 61-65 of 86 results.
มท 0808.2/ว2552 ลว 11 พค 2560 เรื่อง การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว1791 ลว 3 เมย 2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559.pdf
มท 0808.2/ว6222 ลว 31ตค 2559 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กย. 2559
มท 0810.3/ว1617 ลว 16 สค 2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น