ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 71-75 of 86 results.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิย 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งขิงที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลว 8 กย. 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
มท 0808.2/ว 2989 ลว 31 พค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงิน